PROIZVODNJA i VELEPRODAJA vjenčanog i zaručničkog prstenja

Politika za?tite privatnosti (GDPR)

Politika privatnosti

Prahir d.o.o., Velika Gorica, Zagreba?ka 57, OIB: 94743829313 (u daljnjem tekstu: prahir-b2b.com) po?tuje Va?u privatnost i sigurnost Va?ih osobnih podataka. Prikupljanje, kori?tenje i obrada Va?ih osobnih podataka provodi se u skladu s ovom Politikom privatnosti te odredbama Zakona o za?titi privatnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), odnosno drugih va?e?ih propisa primjenjivih u Republici Hrvatskoj, koji ure?uju za?titu osobnih podataka.
Privatnost na?ih klijenata izrazito nam je va?na i ?inimo sve kako bismo sa?uvali povjerljivost njihovih podataka. Molimo vas da politiku za?tite osobnih podataka povremeno provjerite s obzirom na mogu?e izmjene.


Privola korisnika i odustanak

prahir-b2b.com prikuplja osobne podatke korisnika koje oni dobrovoljno daju. Smatra se da je prihva?anjem Uvjeta kori?tenja prahir-b2b.com-a, a ?iji sastavni dio ?ini i ova Izjava o privatnosti i za?titi podataka, korisnik kao svoju privolu i izri?ito o?itovao svoju volju kojom oni izra?avaju svoju suglasnost s obradom njegovih osobnih podataka u svrhe kori?tenja usluga koje nudi .hr. Korisnik u svako doba mo?e povu?i svoju privolu pisanom obavijesti.


Voditelj obrade podataka

prahir-b2b.com je voditelj obrade va?ih osobnih podataka.

Politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obra?ujemo, izravno ili putem svojih partnera.
Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizi?ku osobu ?iji je identitet utvr?en ili se mo?e utvrditi, izravno ili neizravno.
Obrada podataka je bilo koja radnja izvr?ena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.
Ova Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne mo?e povezati s odre?enom fizi?kom osobom.

Koja vrsta podataka se prikuplja?

prahir-b2b.com prikuplja sve osobne podatke koji se akumuliraju kada korisnici koriste usluge ponu?ene od prahir-b2b.com -a (Internet stranica) i komuniciraju s prahir-b2b.com -om. Prikupljaju se samo oni osobni podaci koji su bitni za postizanje svrhe radi koje korisnici koriste ponu?ene usluge i njihov opseg ne?e biti ve?i od onoga ?to je nu?no da bi se postigla takva svrha.

Navedeno uklju?uje:

Podatke koje korisnici unesu putem online formulara ili koje oni unesu na drugi na?in dok koriste usluge prahir-b2b.com -a (primjerice, telefonom ili elektroni?kom po?tom) uklju?uju?i i osobne podatke (ime, adresu, telefonski broj, datum ro?enja, spol, sredstvo pla?anja, itd.),
korisni?ki podaci koji su poslani ili automatski generirani (primjerice, datum i vrijeme kori?tenja usluge, aktualna i prethodno kori?tena stranica, IP adresa, podaci koji se odnose na kori?teni preglednik, ?ifra naprave, aktualnu lokaciju, ako su takve informacije dane, itd.), kao i interakcijski podaci ako su dostupni bez instalacije dodatnih programa na kompjuteru (primjerice, pokreti mi?em i klikovi ili stiskanjem tipki tastature na Internet stranici),
osobni podaci koje generira prahir-b2b.com ili tre?e osobe (primjerice ?ifre),
Korespondencija i druga komunikacija s korisnicima (primjerice, elektroni?ka po?ta, telefonski razgovori, koji mogu biti snimani ako je potrebno).


Svrha obrade podataka

prahir-b2b.com mo?e koristiti korisni?ke podatke koje prikupi ili koji se za njega prikupe u sljede?e svrhe:

 • Pribavljanje usluga koje nudi prahir-b2b.com,
 • Pripreme raznih vrsta statistika koji se odnose na, primjerice, koli?inu pokazanog interesa korisnika za proizvod i usporedbu usluga ili za druge usluge koje prahir-b2b.com nudi,
 • Interni trening i kontrola kvalitete,
 • Odr?avanja i razvoja odnosa s klijentima,
 • Garancije sigurnosti i dostupnosti sustava i podataka arbona.hr te njegovih pru?atelja usluga,
 • Korporativne transakcije koje izvr?i prahir-b2b.com, a koje mogu imati utjecaj na korisni?ke podatke,
 • Prevencije, otkrivanja i spre?avanja bilo kakve zlouporabe,
 • Odgovaranje na opravdane slu?bene upite ili upite u svezi s dokazivanjem tu?bi ili drugih pravnih sporova koji se ti?u arbona.hr ili u kojima prahir-b2b.com sudjeluje.


Daljnje svrhe mogu proiza?i iz danih okolnosti ili zakonskih obveza, ili mogu biti potrebne u sklopu prikupljanja odgovaraju?ih podataka.


Bro?ure, komercijalna komunikacija

U svezi s uslugama koje nudi prahir-b2b.com, isti mo?e periodi?no slati bro?ure ili druge sadr?aje (komercijalne prirode) na adresu ili broj bilo kojeg korisnika koji je registrirao svoju adresu elektroni?ke po?te ili bilo koju drugu elektroni?ku adresu ili broj mobilnog telefona pri prahir-b2b.com. Svojom registracijom, korisnici daju svoju suglasnost na primanje takvih bro?ura i sadr?aja. Me?utim, oni mogu obavijestiti prahir-b2b.com u bilo koje vrijeme i bez naplate da ne ?ele vi?e primati ili biti obavije?teni o gore navedenom.


Proslje?uju li se neki podaci tre?im stranama?

Uz dolje navedene iznimke, prahir-b2b.com na?elno ne proslje?uje nikakve osobne podatke tre?im osobama:

prahir-b2b.com mo?e pozvati tre?e osobe da obrade osobne podatke u ime i isklju?ivo u svrhu poslovanja prahir-b2b.com (npr. Institucije za istra?ivanje tr?i?ta). prahir-b2b.com ?e primijeniti odgovaraju?e mjere kako bi osigurao da takva tre?a osoba obra?uje podatke isklju?ivo na na?in na koji je prahir-b2b.com ovla?ten da ih obra?uje;
prahir-b2b.com mo?e iznositi osobne podatke tre?im osobama ako njegov korisnik tako zatra?i (registracijom, zahtjevom za ponudom, itd.), ako je to ina?e potrebno da bi se pru?ila usluga zahtijevana od korisnika ili ako je prahir-b2b.com izri?ito obavijestio korisnika o ?injenici da ?e se njegovi/njezini podaci iznijeti. U iznimnim slu?ajevima (npr. zlouporaba), podaci korisnika mogu se iznijeti i tre?im osobama za druge svrhe navedene u ovoj izjavi o privatnosti podataka ili radi svrhe predvi?ene zakonom. prahir-b2b.com ne mo?e kontrolirati, garantirati ili jam?iti da se tre?e osobe pridr?avaju pravila o za?titi podataka koja se primjenjuju na prahir-b2b.com; oni obra?uju podatke u svoje svrhe, mogu?e i u inozemstvu gdje se primjenjuju druk?iji propisi.
prahir-b2b.com mo?e iznositi osobne podatke tre?im osobama ako je tako predvi?eno temeljem zakona.

Nadalje, prahir-b2b.com mo?e tre?im osobama iznijeti anonimizirane podatke korisnika. Takvi podaci imaju formu koja ne dopu?ta tre?im osobama da saznaju identitet doti?nih korisnika ili to nije vjerojatno.

Svi djelatnici prahir-b2b.com -a i poslovni partneri odgovorni su za po?tivanje na?ela za?tite privatnosti putem ugovornih odnosa za Prahir d.o.o i povezanim dru?tvima.


Gdje i kako se ?uvaju podaci?

U kontekstu spremanja ili obrade podataka korisnika na drugi na?in, prahir-b2b.com ?e primijeniti odgovaraju?e tehni?ke i organizacijske mjere kako bi sprije?ili neovla?tenu ili na drugi na?in nezajam?enu obradu. Takve mjere podvrgnute su redovitoj kontroli i po potrebi se mijenjaju. To se tako?er primjenjuje i na tre?e osobe zadu?ene za vo?enje sustava.

Osobni podaci ?uvaju se u obliku koji dopu?ta identifikaciju korisnika i ne du?e no ?to je to potrebno za svrhu u koju se podaci prikupljaju ili dalje obra?uju.
Koristimo razne sigurnosne mjere, uklju?uju?i enkripciju i autentifikaciju, kako bismo za?titili i odr?ali sigurnost, integritet i dostupnost va?ih podataka.

Izme?u ostalog, koristimo i sljede?e mjere:

 • strogo ograni?en osobni pristup va?im podacima po na?elu ?nu?nog poznavanja? te isklju?ivo u svrhe o kojoj ste informirani,
 • sigurni prijenos prikupljenih podataka,
 • trajno pra?enje pristupa IT sustavima radi detekcije i sprje?avanja zlouporabe osobnih podataka.


Koliko dugo zadr?avamo va?e podatke

Osobne podatke pohranjujemo i obra?ujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvr?enje odre?ene legitimne svrhe, osim ako va?e?im propisima nije za pojedinu svrhu predvi?eno du?e vrijeme ?uvanja. U slu?aju davanja privole za marketing, podatke ?uvamo onoliko dugo dok se privola ne povu?e. U slu?aju odbijenih ponuda, gdje nije dana privola za marketing, podatke vezane uz ponudu ?uvamo godinu dana, a u slu?aju da nas zatra?ite brisanje, isti ?e biti odmah obrisani.

Osobni podaci koji vi?e nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uni?tavaju na siguran na?in.


Pitanja i prijedlozi, zahtjevi za informacijama, ispravkama ili brisanjima

Korisnik ima pravo u svako doba odustati od privole dane za obradu osobnih podataka i zatra?iti prestanak daljnje obrade njegovih podataka, osim ako se radi o obradi podataka u statisti?ke svrhe, kada osobni podaci vi?e ne omogu?uju identifikaciju osobe na koju se odnose. Korisnik tako?er ima pravo zatra?iti ispravak ili izmjenu osobnih podataka koje je dao na obradu. Odustanak od privole ili zahtjev za ispravkom ili izmjenom osobnih podataka dostavlja se pisano putem elektroni?ke po?te na prahir@prahir..hr ili na po?tansku adresu: Zagreba?ka 57, 10 410 Velika Gorica. Korisnik se ima pravo izri?ito usprotiviti obradi svojih osobnih podataka u svrhe marketinga i u tom se slu?aju osobni podaci koji se na njega odnose ne?e obra?ivati u tu svrhu. Protivljenje obradi osobnih podataka u svrhe marketinga korisnik ?e dostaviti pisano putem elektroni?ke po?te na prahir@prahir-b2b.com, ili na po?tansku adresu, Zagreba?ka 57, 10 410 Velika Gorica. Sva ostala pitanja, prijedlozi i komentari u vezi s obradom osobnih podataka dobrodo?li su.

Svatko tko smatra da mu je povrije?eno neko pravo zajam?eno ovim Zakonom, mo?e podnijeti zahtjev za utvr?ivanje povrede prava Agenciji za za?titu osobnih podataka.
Kontakt podaci slu?benika za za?titu osobnih podataka:

prahir@prahir-b2b.com
+385 99 7550 616
PRAHIR d.o.o.
Zagreba?ka 57, 10 410 Velika Gorica
OIB: 94743829313